பணிவு

பணிவில்லா பிள்ளை
கனிவில்லா கிள்ளை


பணிவே 
பயிற்சியில் முதற்படி;


பணிவாய் நடத்தல் வேண்டும்
பெயர் சொல்லும்படி;


பனத்தை கண்ட பணிவு 
பாதாளம்;
மனத்தை கண்ட பணிவு 
மதிப்பாகும்;


பெற்றோரிடம் பணிவு 
பிள்ளைக்கு அழகு;
ஆசானிடம் பணிவு 
சிஷ்யனுக்கு அழகு;
ஆண்டவனிடம் பணிவு 
பக்தனுக்கு அழகு;
ஆம்படையானிடம் பணிவு 
மனைவிக்கு அழகு;
முதலாளியிடம் பணிவு 
தொழிலாளிக்கு அழகு;


மனதில் பயந்திருப்பதால் இருப்பதில்லை பணிவாய்
மனதில் துனிந்திருப்பதால் இருக்கிறோம் பணிவாய்
மனதால் கனிந்திருப்பதால் இருக்கிறோம் பணிவாய் !

0 comments:

Post a Comment

 
Wordpress theme designed by antisocialmediallc.com