பூந்தோட்டம்

எப்படி உங்களால் இப்படியெல்லாம்
அழகாக பேசமுடிகிறது என்கிறாய் !

இருக்காதா பின்னே
பூவோடு சேர்ந்த நாறும் மனரும்
அப்படியிருக்கையில்
உன்னோடு சேர்ந்த நான்
பூந்தோட்டத்தோடு சேர்ந்த நான்
மனர மாட்டேனா !!!

0 comments:

Post a Comment

 
Wordpress theme designed by antisocialmediallc.com