நீரும் நெருப்பும்

நீரும் நெருப்பும்
எதிரெதிர் வினை;


நீர் - தண்மை
நெருப்பு - வெம்மை


நீர் 
வானில் தோன்றும்
மண் நோக்கி;
நெருப்பு 
மண்ணில் தோன்றும்
வான் நோக்கி;


நீர் தோன்றும் முன் 
மேகம் கருப்பு;
நெருப்பு தோன்றிய பின் 
நிலம் கருப்பு


செந்தழல் திரிந்துபோய் 
தரையிலிருந்து கதகதப்பூட்டும்;
கார்மேகம் கரைந்துபோய் 
தரையிரங்கி குளிரூட்டும்;


காதல் - நீர்
காமமோ - நெருப்பு


காதல் - குளிரும்
காமம் - சுடும்


நெருப்பை அனைக்க நீர்
காமத்தை அனைக்க காதல்


நீரின்றி நாமில்லை
காதலின்றி வாழ்தலில்லை !

0 comments:

Post a Comment

 
Wordpress theme designed by antisocialmediallc.com