தூது

காற்றே ….
காதலி காதில் சொல்லு
காதலன் காத்திருக்கிறான்
அவளுக்கு என்று

நிலமே …..
நிமிர்ந்து சொல்
காதலி நெஞ்சில் புதையும்படி சொல்
காதலன் நெஞ்சமெல்லாம்
அவளே என்று


வானமே ….
குனிந்து சொல்
காதலி வசப்படும்படி சொல்
காதலன் வார்த்தைகளில்
அவளே என்று


நெருப்பே ..
காதலியை நெருங்கி சொல்
காதலன் அணைக்க நினைப்பது
அவளே என்று

0 comments:

Post a Comment

 
Wordpress theme designed by antisocialmediallc.com