பிரிவு

பிரிவிலே பரிவு தெரியும்


பிரிவு என்ற பாதையில்
விரும்பியா நாம் போகிறோம்


பிரிவில்
நாம் புகுத்தப்படுகிறோம்


பிரிதல் காதலில் சாதல்
பின்
சேர்தல் என்பது சொர்க்கம்


பிரிவில் பொத்திவைத்த பாசத்தை
சேர்கையில் பெருக்கிப் பார்க்கலாம் !

0 comments:

Post a Comment

 
Wordpress theme designed by antisocialmediallc.com