மரியாதை நிமித்தமோ

புத்தமும் யுத்தமும்
இருக்கும் இடம் ?
லங்கா.

சத்தமும் ரத்தமும்
இருக்கும் இடம் ?
லங்கா.

ராவனனுக்கும் ராஜபக்ஷேக்கும்
இடம் ?
லங்கா.

பிறகு ஏன்
பெயர் மட்டும்
ஸ்ரீ லங்கா ?
மரியாதை நிமித்தமோ !!

0 comments:

Post a Comment

 
Wordpress theme designed by antisocialmediallc.com